یه وقتایی لازمه بخوابی تا خیلی چیزارو فراموش کنی...
+ به یک عدد غار جهت خواب تابستانی نیازمندیم ،ترجیحا دور افتاده و رو به جنگل